Wymagania egzaminacyjne stopnie mistrzowskie

 Wymagania na stopnie DAN

  1º. DAN 2º. DAN 3º. DAN 4º. DAN
TSUKI
(Stances)
Toho Uchi
Age Jodan Tsuki
     
UKE
(Blocks)
Morote Haito Uchi Uke
    Shuto Mawashi Uke
KATA Saifa
Pinan Sono Ichi Ura
Pinan Sono Ni Ura
Pinan Sono Yon Ura
Pinan Sono Go Ura
Seipai
Seienchin
Kanku
Garyu
Make your own kata
Pinan Sono Ichi
Sushi Ho
RENRAKU
(Combinations)
Mawashi Geri, Ushiro Mawashi Geri,
Jodan Mae Geri, Mawashi Geri,
Ushiro Mawashi Geri 
     
STAMINA
(exercices)
75 / 150 / 75
Tobi Geri +30cm
75 / 150 / 75
Tobi Geri +30cm
75 / 150 / 75
Tobi Geri +30cm
75 / 150 / 75
Tobi Geri +30cm
Kumite Jiyu Kumite 20x60 s. Jiyu Kumite 30x60 s. Jiyu Kumite 40 x 60 sec. Jiyu Kumite 50 x 60 sec.
Diplomas   National Judge/Referee  International Judge International Referee 

Designed by Maltoron 
Copyright © 2012-2020